Består av...

Lokale ekstremalpunkt

Lokale maksimums- og minimumspunkt

Tangenten til kurven i ekstremalpunktet

Lokale ekstremalpunkt og kritiske punkt

Har funksjonen et ekstremalpunkt?

Å gjenkjenne et ekstremalpunkt - volumoppgave

Å finne ekstremalpunkt

Å finne ekstremalverdier i stasjonære punkt

Å finne ekstremalverdier i punkt der den deriverte ikke eksisterer

Å finne ekstremalpunktene til modulus-funksjonen

Å finne ekstremalverdiene i kritiske punkt - oppgave 1

Å finne ekstremalverdiene i kritiske punkt - oppgave 2

Å finne ekstremalpunkt

Å finne ekstremalpunkt

Et spesielt tilfelle

Et eksempel