Består av...

Multiplikasjon og divisjon med tierpotenser

Ført addisjon og subtraksjon

Ført addisjon og subtraksjon - oppgave

Å addere og subtrahere vilkårlige desimaltall

Å bruke desimaltall

Ført multiplikasjon

Ført multiplikasjon og plassering av desimaltegn

Gittermetoden

Gittermetoden - oppgave

Divisjon med desimaltall

Desimaler og gjeldende siffer

Å runde av desimaltall

Avrundingsmetode