Er endel av......

71. (Middelverdi for bindingsentalpier)