Består av...

Klassifisering av blandinger

Homogene og heterogene blandinger

Kolloid løsning

Tyndalleffekten

Kolloider rundt oss

Kolloide løsninger

Mettede og umettede løsninger

Effekten temperatur har på løselighet av gasser

Løselighet

Hva menes med konsentrasjon?

Hva menes med molar?

Konsentrasjon i mol/L (1)

Konsentrasjon i mol/L (2)

Tillaging av en standardløsning

Tillaging av løsninger med ulike konsentrasjoner

Utledning av et uttrykk for massen til et stoff

Konsentrasjoner i hverdagslivet

Konsentrasjonen til en løsning etter fortynning

Fortynning av konsentrerte løsninger

Konsentrasjon i en blanding av to løsninger

Konsentrasjonen til ioner i en løsning

Konsentrasjonen til ioner i en løsning

Titrering

Innholdet av kloridioner i sjøvann

Bestemmelse av konsentrasjonen til en løsning ved å utføre en titrering

Beregning av mengde reaktanter og produkter for reaksjoner som skjer i en løsning

Beregning av masseprosent

Masseprosent

Masseprosent