Består av...

Everyday objects - activity 1

Everyday objects - activity 2

Everyday objects - activity 3

Everyday objects - activity 4

Everyday objects - activity 5

Everyday objects - activity 6

Everyday objects - activity 7

Everyday objects - activity 8

Everyday objects - activity 9

Everyday objects - activity 10